Ana Sayfa Gündem 17 Ekim 2021

TBMM GENEL KURULU’NDA MALİ TEZKERESİ VE KOOPERATİFLER KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, Mali ve Orta Afrika Tezkeresi ile Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, 19 Ekim salı günü toplanacak.Genel Kurul’da TSK’nın, BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Tezkerenin ardından Mali ve Orta Afrika Tezkeresi ile Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçilecek.

Sanayi, Ticaret Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen kooperatifler ile ilgili kanun teklifine göre; ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek. Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek. Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatifler için en çok pay taahhüt sınırı uygulanmayacak ve ortaklık payının değeri ilgili kurumun görüşü alınarak belirlenecek. Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin yönetim kurulu ile denetleme organı üyeleri ve yedekleri, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlayacak. Süresi içerisinde eğitim şartını sağlayamayanların üyeliği, denetçiliği düşecek. Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulacak. Bakanlık tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşları dış denetime tabi olacak.

KADIN VE ENGELLİLERE AİDAT VE İLAN TEŞVİKİ

Dış denetim, finansal tabloların denetimi şeklinde olacak. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da dış denetimin kapsamı içinde yer alacak. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ücretsiz yayımlanacak. Bu kooperatiflerden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ilgili düzenlemesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da alınmayacak.

Kanun teklifindeki; kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarında üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe bu göreve tekrar seçilemeyeceğine dair düzenleme, komisyon görüşmelerinde metinden çıkarılmıştı.

İHRACATÇILARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ, SANAYİ KOMİSYONU’NDA

Komisyonlarda da yoğun bir gündem olacak. Çarşamba günü 10.30’da; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Çarşamba saat 14.00’te de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanacak. Komisyon, 2. Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbarî Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2020 Yılı Raporu’nu basına kapalı görüşecek.

İhracatçılarla ile ilgili 19 maddelik kanun teklifinde; İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için düzenleme yapılıyor. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne aktarılmak üzere, ihraç bedelinin on binde üçüne kadar kesinti yapılacak. İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile halihazırda TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılacak. İhracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ’ye gelir, damga, harç ve katma değer vergisi muafiyeti tanınacak. Yürürlük tarihinden sonra ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak. Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda öngörülen değişiklik ile meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek. Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konulan taşıt, el koyma kararı veren mercilerce alıkonulacak. Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle, üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak. 

Öte yandan hafta başında; Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Heyeti ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Heyeti ile makam odasında görüşecek. Heyetler, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TBMM Şeref Holünde hasar gören alanı ziyaret ederek, karanfil bırakacak.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri, grubu olan partiler grup toplantısı düzenleyecek.