Ana Sayfa Gündem 16 Ekim 2021

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ, TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi; “tasarruf, istihdam, kamu gelirlerinde tahsilatı artırma, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme” gerekçeleriyle, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifte, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin TL, özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyar 553 bin TL ödenek verildi. 2022 yılı gelir tahminlerine göre de genel bütçenin toplamından 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL, özel bütçeli idarelerden 156 milyar 332 milyon 386 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 10 milyar 238 milyon 553 bin TL gelir tahmini yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

DENGELİ GELİR DAĞILIMI

Teklifin genel gerekçesinde; 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin; salgın sonrası toparlanma sürecinde nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata dayalı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis etme amacı taşıdığı belirtildi.

HEDEFLER ARASINDA KAMU BORCU VE KAYIT DIŞI EKONOMİ YER ALDI

Belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikleri hayata geçirmek, kamu borç stokunun Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla oranını düşürmek ve maliye politikasının sürdürülebilirliğini güçlendirmek, kalıcı mahiyette harcama yaratmamak, verginin tabana yayılmasına yönelik çalışmalar sürdürmek, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansını artırmak, kayıt dışı ekonomiye ilişkin program ortaya koymak, verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek hedeflendi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENMESİ DE HEDEFLER ARASINDA

Ayrıca; okullar arası başarı farklarını azaltarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırmak, gereksiz kullanımı önlemek üzere ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmek hedefler arasında yer aldı.

KAMU İDARELERİNE 1 TRİLYON 728 MİLYAR 401 MİLYON 621 BİN TL

Bütçe ödeneklerinin Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik göstergeler, politika ve öncelikler, tedbir hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçların dikkate alınarak belirlendiği; bütçe gelir tahminlerinin ise yine Orta Vadeli Program’da belirlenen gelir politikası hedef ve öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl gelir tahsilatları, gelir politikalarının bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.

Teklife göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin TL, özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyar 553 bin TL ödenek verildi. 2022 yılı gelir tahminlerine göre de genel bütçenin toplamından 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL, özel bütçeli idarelerden 156 milyar 332 milyon 386 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 10 milyar 238 milyon 553 bin TL gelir tahmini yapıldı.

BÜTÇE, MALİ YILBAŞINA KADAR KARARA BAĞLANACAK

“Gerektiğinde kullanılabilecek ödenekler” kapsamında “yedek ödenek” başlığı altında çok acil ve zorunlu hallerde aktarım yapmaya, “doğal afet giderleri” başlığı altında her türlü doğal afet giderlerini karşılama amacıyla aktarma yapmaya cumhurbaşkanının yetkili olduğu ifade edildi.

2022 bütçesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 55 günlük sürede görüşülerek Genel Kurul’a sunulacak. Bütçe, Genel Kurul’da da görüşülüp mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.